Modely sú postavené na vedeckej báze. Využívajú sa dostupné materiály, pôdorysy, veduty, archívne zdroje a výkresy, internet a hlavne spolupráca s odborníkmi na hrady a zámky. Pri tvorbe niektorých modelov pomohli priamo i nepriamo Michal Šimkovic, Martin Bóna, Peter Horanský, Miroslav Slamka, Robert Mazánik, König Frigyesz a mnohí iní. Veľa materiálov sme získali s pomocou zamestnancov archívu Pamiatkového úradu v Bratislave. Pri tvorbe modelu Holíčskeho zámku nám pomohlo mesto Holíč, pri stavbe modelu hradu Beckov nám podklady poskytlo Záujmové združenie, Hrad Beckov. Obrovské množstvo detailov sa získalo vlastným fotografovaním a meraním na samotných hradoch.

Častokrát nám návštevníci položia otázku, ako vzniká model, kto ich stavia a koľko to trvá. Odpovede sú jednoduché. Prvá etapa je získať výkresovú dokumentáciu z archívov a iných zdrojov. V nej sú dôležité najmä pôdorysné, výškopisné a fasádne výkresy. Podrobne sa študujú historické pohľadnice, staré zábery, rytiny, veduty, prebieha reálne fotenie a meranie v teréne. V ďalšej etape sa urobí návrh dobovej rekonštrukcie a nasleduje rozkreslenie hradu na jednotlivé objekty tak, aby sa dali modelársky spracovať. Potom sa pripraví základová jama a do nej postupne betónujú/osádzajú základy, súčasne sa pripravujú jednotlivé objekty modelu ako samostatné komponenty. Pokračuje sa s výrobou modelu, spracovávajú sa základy a následne osádzajú časti hradu do celku. Pokračuje sa strechami, schodiskami a detailami. Konečnou fázou je dotvarovanie terénu, odvodnenie nádvorí a povrchová úprava farbami. Potom nasleduje úprava okolia – trávniček, kvetinky, stromčeky... Stavba modelu trvá podľa náročnosti od 3 mesiacov do 2 rokov. Kvôli predstave uvádzame, že model hradu Branč váži cca. 13 ton, model Holíčskeho zámku až okolo 43 ton. Modely stavajú naši modelári, pri budovaní areálu sa už vystriedali viacerí. Konečná podoba každého modelu je výsledkom spoločného úsilia nášho tímu.